Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Koncepcja Pracy Przedszkola

Koncepcja Pracy Przedszkola

KONCEPCJA  PRACY  

PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO NR 7  W  SOSNOWCU

NA LATA 2021-2026

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz.59);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.  (Dz. U.  2017 poz.356);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz.1611);
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 poz.  1658);
 • Statut Przedszkola Miejskiego nr 7 w Sosnowcu.

 

Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu jest miejscem radosnej i mądrej zabawy oraz nauki. Świadomość i wdrożone nawyki od najmłodszych lat są gwarantem sukcesu dorosłego człowieka. To należy mieć na uwadze, planując działania przedszkola, pierwszego filaru nauki młodego pokolenia. Koncepcja powstała w wyniku analizy wniosków z nadzoru pedagogicznego z przeprowadzonych ewaluacji, przemyśleń i wspólnych propozycji pracowników i rodziców. Jest zgodna z ich oczekiwaniami i potrzebami środowiska lokalnego oraz potrzebami dzieci.

 

Zdrowie to skarb najcenniejszy

 

Żyjemy w czasach zabiegania i chaosu, skupiając się na osiąganiu jak najlepszych wyników i gromadzeniu dóbr. Pędząc do celu zapominamy o najważniejszym darze jaki kiedykolwiek otrzymaliśmy, a mianowicie o darze życia.

Dlatego też za najważniejszy element działań naszej placówki pragniemy uznać profilaktykę zdrowia. To właśnie w przedszkolu należy rozpocząć kształtowanie świadomości dziecka co do konieczności dbania o swoją zdrowotność, a przede wszystkim rozwijanie i utrwalanie pożądanych nawyków. Rozpoczynanie pozytywnych oddziaływań, na jak najwcześniejszym etapie wychowania, daje duże prawdopodobieństwo odniesienia w nich sukcesu. Dlatego przedszkole powinno razem    z domem rodzinnym stworzyć solidną bazę do dalszych działań w kierunku promocji zdrowego stylu życia, a co za tym idzie ułatwienie pełnego i szczęśliwego kroczenia przez życie od najmłodszych lat.

 

Planeta Ziemia woła o pomoc

 

Ważne  dla życia i zdrowia jest naturalne środowisko człowieka. To jest jego drugi dom, od jego stanu zależy nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Naszym obowiązkiem jest troska o przyrodę, zwierzęta, całą planetę. Pomimo głośnego wołania o pomoc, jest wciąż zbyt mało podejmowanych działań w kierunku jej ochrony.

 

Podczas naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej skupimy się na treściach związanych z:

 • Prawidłowym odżywianiem się: “Zdrowie na talerzu”;
 • Wychowaniem do życia w rodzinie – higieną życia codziennego i aktywną postawą ciała:           “W zdrowym ciele zdrowy duch”;
 • Zagrożeniami chorobowymi, wypadkami i pierwszą pomocą: “Nie bądź obojętny – ratuj”;
 • Zdrowiem psychicznym – negatywnymi skutkami nałogów – Moda na życie bez uzależnień oraz rozwijanie umiejętności i naturalnego talentu: “W każdym drzemie mega potencjał”; 
 • Ekologią: “Nasza planeta nasz dom”.

 

Wszystkie podejmowane wspólnie działania powinny mieć za cel wytworzenie już wśród tych “małych ludzi” mody na zdrowie i życie w zgodzie z naturą. Aby osiągnąć tak pożądane przez wszystkich efekty nie wolno pominąć środowiska domu rodzinnego. Dlatego też będziemy dążyć do wypracowania pełnej zgodności i jednolitości podejmowanych działań oraz zachęcać rodziców
do aktywnego udziału we współdziałaniu w zakresie relacji przedszkole – dom rodzinny.

Jak powszechnie dziś się głosi nasze zdrowie w bardzo dużej mierze zależy od nas samych, od podejmowanych przez każdego wyborów i decyzji. Dlatego pragniemy pomagać naszym wychowankom  w tym, aby te wybory i decyzje były w przyszłości prawidłowe. To przecież pewne schematy wytworzone tu, u progu edukacji będą potem powielane i utrwalane na kolejnych etapach życia. Zadbamy o to, aby “sposoby na życie”, które wyniosą już z przedszkola nasi podopieczni pozwoliły im w przyszłości maksymalnie wykorzystać swoje możliwości podczas jakże trudnego i skomplikowanego procesu “stawania się dorosłym człowiekiem”.

 

Rodzic – najważniejszy partner

 

Wiele naszych działań ukierunkowanych jest na stwarzanie rodzicom przemyślanych możliwości uczestniczenia  w codziennym życiu przedszkola takich jak: zajęcia otwarte, spotkania integracyjne, warsztaty, włączanie rodziców  w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych (tj. Pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, Wigilia, Bal karnawałowy, Dzień Rodziny, Festyn rodzinny, kiermasze i loterie, inscenizacje, wspólny udział w konkursach), jak również poprzez angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup a w codziennej pracy dążenie do jedności oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziców i przedszkola.

 

Przedszkole, to nie samotna wyspa

 

Jako zadanie wiodące, obok innych istotnych, postawiliśmy na promocję przedszkola. Dobra współpraca Przedszkola ze środowiskiem lokalnym tj. z innymi przedszkolami, instytucjami, organizacjami, będzie wpływała na tworzenie pozytywnej opinii o Przedszkolu dynamicznie się rozwijającym, otwartym na potrzeby społeczności lokalnej. Miejscu, w którym rozwijają się  dzieci zgodnie z potrzebami i możliwościami.

 

Zarządzanie placówką to wyzwanie

 

Kierując pracą Przedszkola, Dyrektor preferuje zarządzanie placówką poprzez zniesienie tradycyjnych barier w stosunkach interpersonalnych, tworzy wśród pracowników atmosferę opartą na wzajemnej współpracy i zrozumieniu. Tak kierowane Przedszkole kładzie nacisk na następujące wartości: bezpieczeństwo, twórczość, samodzielność.

 

MODEL NASZEGO PRZEDSZKOLAKA

 

Ciekawy, świata, samodzielny, zaradny:

 • często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość,
 • przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania,
 • posiada umiejętność uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości.

Rozważny, odpowiedzialny:

 • dba o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd i planetę Ziemię,
 • dostrzega i szanuje odmienne postawy, przekonania, upodobania,
 • nie obawia się wykazać inicjatywy w działaniu, ale też prosić o radę lub pomoc.

Uczciwy, prawdomówny:

 • przestrzega praw innych ludzi,
 • szanuje własność swoją i cudzą,
 • nie kłamie.

Uprzejmy, szanujący innych:

 • zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania,
 • nie używa brzydkich słów, szanuje ludzi i ich inność,
 • pamięta, że jego prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych osób,
 • zdaje sobie sprawę z konsekwencji zachowań własnych.

 

Realizując powyższe zamierzenia przedszkole ma na celu:

 • Rozwijanie i utrwalanie pożądanych nawyków i dbanie o swoją zdrowotność.
 • Kształtowanie świadomości na temat unikania chorób i nałogów.
 • Uwrażliwienie na troskę o naturalne środowisko.
 • Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków dla ich prawidłowego rozwoju.
 • Podejmowanie działań nauczycieli w kierunku niesienia pomocy dzieciom wolniej rozwijającym się oraz dawanie możliwości rozwoju dzieciom uzdolnionym. Stymulowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonymi możliwościami oraz Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna.
 • Wspieranie rodziców w trudach wychowywania dzieci, stwarzanie możliwości poznawania umiejętności własnych dzieci, ich potrzeb i radzenia sobie w różnych sytuacjach.
 • Stwarzanie warunków i atmosfery dobrej pracy dla wszystkich pracowników przedszkola.