Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Procedura Covid-19

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA PRACY

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 7 w Sosnowcu 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZYWANIEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

 

 

 

 

Sosnowiec 01.09.2021

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 30b ustawy z 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe

Rozporządzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz.982 i poz.1519)

Na podstawie art. 30c ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe:

Rozporządzenie MeiN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.z 2020r. poz. 493 z 23 zmianami).

Zmiany w 2020r. poz. 530, poz. 564, poz.657, poz.781, poz.872, poz.891, poz. 952, poz.1111, poz. 1394, poz. 1539, poz. 2047, poz.2111, poz. 2314 i poz. 2382, w 2021 r. poz. 150, poz. 242, poz.370, poz. 532, poz. 681, poz.961, poz. 983 i poz. 1343 i poz. 1525)

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

Jednostki systemu oświaty do dobie epidemii – sposób zawieszania pracy szkół i placówek od 1 września 2021r. w związku ze stanem epidemii w Polsce został określony w 2 różnych rozporządzeniach:

 1.  rozporządzenie MEN z dnia  28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. ( Dz.U. z 2017r. poz. 1657 i poz. 2446, w 2020r. poz. 1385)- dodano §  5a i 5b,
 2. rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1604) – zmieniono § 18

Jednostki w systemie oświaty w dobie pandemii:

Ustawa z 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019r. poz. 1078)- art. 20, art. 21 ust. 3 i art. 22.

 

ROZDZIAŁ I
Przepisy wstępne

 

 • 1

 

 1. Procedura zapewnienia zasady bezpieczeństwa podczas zakażenia epidemiologicznego jest aktem prawa ustalającym organizację i porządek w procesie pracy. Określa  prawa     i obowiązki pracodawcy oraz pracowników.
 2. Procedurą objęci są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Sosnowcu, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko, jak również rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 3. Zapewnia bezpieczeństwo pracownikom oraz dzieciom przebywającym
  na terenie placówki.

 

ROZDZIAŁ II
Zasady obowiązujące

 

 • 1

Zasady objęcia dzieci opieką wychowania przedszkolnego                                       

w czasie COVID-19

 

 1. Do Przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie, lub w izolacji w warunkach domowych i innych.
 2. Dziecko korzystające z przedszkola musi być bezwzględnie zdrowe. Jeśli dziecko zgłaszało rodzicowi w domu jakiekolwiek dolegliwości powinno bezwzględnie zostać w domu.
 3. Rodzic, który zdecydował się na korzystanie z opieki przedszkola wyraża automatycznie zgodę na:
  • kilkukrotny w ciągu dnia pomiar temperatury,
  • odizolowanie dziecka, w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka,
  • wezwanie rodzica do natychmiastowego stawienia się w przedszkolu w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka (rodzic lub osoba upoważniona do odbierania dziecka z przedszkola stawia się w przedszkolu max. 30 min. po otrzymaniu wiadomości)
  • wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych sugerujących zarażenie wirusem COVID-19 (podwyższona temperatura, katar, zaczerwienione oczy, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu          i inne nietypowe)
  • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik na odległość: telefon,        e-mail, sms
 1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, powinien uczulić dziecko na obowiązujące nowe zasady higieniczne, tj.:
 • zakładanie maseczki na czas przejścia do i z przedszkola (dotyczy dziecka powyżej 4 r.ż.)
 • niepodawanie ręki na przywitanie
 • unikanie dotykania oczu, nosa, ust
 • myciu rąk po każdej zabawie, korzystaniu z toalety, przed posiłkiem
 • kasłaniu, kichaniu w tzw. „łokieć”
 • niezabierania do przedszkola zabawek domowych, słodyczy, napojów i innych niepotrzebnych przedmiotów
 • zgłaszaniu nauczycielowi złego samopoczucia (ból głowy, brzucha)
 • niewkładania do ust zabawek
 • nowy wygląd zewnętrzny pracowników obsługi (fartuchy ochronne, rękawiczki, przyłbice) związany jest z zasadami bezpieczeństwa, który nie powinien dziecka przestraszyć.
 • 2

Zasady bezpiecznego wprowadzania dziecka i odbierania dziecka z przedszkola

 1. Ogranicza się pobyt rodziców na placówce w ten sposób, że:
 • dziecko wchodzi z rodzicem do wyznaczonej „strefy czerwonej”, po zmierzeniu temperatury przez osobę dyżurującą, przebiera się w szatni
 • dziecko pod opieką pracownika obsługi jest przeprowadzone do właściwej sali zajęć, gdzie opiekę nad nim przejmuje nauczyciel, dziecko od razu udaje się do łazienki, gdzie myje ręce
 1. Rodziców/opiekunów przyprowadzających i odbierających dziecko, obowiązują następujące zasady:
 • dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych
 • rodzic wchodzi do budynku przedszkola z maseczką na ustach
 • rodzic winien mieć na rękach rękawiczki zabezpieczające lub niezwłocznie po wejściu do budynku dezynfekuje ręce
 • rodzic przebiera dziecko w szatni przedszkolnej, osoba dyżurująca odbiera dziecko od rodzica i zaprowadza je na salę przedszkolną
 • osoba dyżurująca po zakończonych zajęciach odprowadza dziecko do rodzica
 • rodziców i opiekunowie przyprowadzający – odbierający dzieci do/z przedszkola maja zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i rodziców wynoszący co najmniej 1,5m odległości
 • wszelkie kontakty rodziców z pracownikami przedszkola – za wyjątkiem zorganizowanych zebrań z rodzicami lub wcześniej umówionych spotkań –  odbywają się wyłącznie telefonicznie (322922022), za pośrednictwem poczty elektronicznej (p7@sosnowiec.edu.pl), grupowych maili, strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 7 (przedszkole7.sosnowiec.pl)
 • przed przekazaniem dziecka pracownikowi przedszkola dziecku zostanie wykonany pomiar temperatury ciała urządzeniem bezdotykowym. Dziecko z temperaturą ciała powyżej 37,5 oC, a także dziecko z jakimikolwiek objawami chorobowymi nie zostanie w danym dniu przyjęte do przedszkola
 • zabrania się przynoszenia przez dziecko do przedszkola zabawek lub innych zbędnych przedmiotów
 • rodziców zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania zasady, przyprowadzania dzieci do przedszkola, do godz. 8:15. Po tym czasie drzwi wejściowe będą zamykane, a pracownicy pełniący dyżur przejdą do innych obowiązków, m.in. do dezynfekowania szatni, stolików w salach i podania śniadania.

 

 • 3

Zasady bezpiecznego przebywania dziecka pod opieką przedszkola                         

 

 1. Dyrektor odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, dzieciom oraz rodzicom na terenie placówki.
 2. Dyrektor zleca  pracownikom, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych, jak również na wypadek podejrzenia zakażenia.
 3. Powinien zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 4.  W przedszkolu obowiązują wyznaczone i oznakowane 3 strefy:
 • Strefa czerwona – bezwzględny nakaz przebywania w takim pomieszczeniu w maseczce, dezynfekcja rąk lub rękawiczki
 • Strefa zielona – kuchnia
 • Strefa biała – sale przedszkolne bez maseczek, zakaz wstępu osobom postronnym – przebywają w niej dzieci wraz z wyznaczonym opiekunem
 1. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych umieszcza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 2. Zgodnie z wytycznymi  MEN i GIS rekomenduje się w miarę możliwości organizacyjnych  pobyt dzieci  w wyznaczonych i stałych salach.
 3. Na placówce w miarę możliwości ograniczone zostanie przebywanie osób  z zewnątrz. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w wyznaczonej w przedszkolu strefie czerwonej z zachowaniem środków ostrożności.
 4. Dyrektor ma zapewnić sprzęt i środki oraz monitorować prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

 

 • 4

Zasady bezpiecznego przebywania pracowników  na terenie placówki

 

 1. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania twarzy (maseczki, przyłbice) podczas przebywania w pracy, poza momentem, gdy zachowanie szczególnych środków ostrożności jest obligatoryjne – podczas przyprowadzania i odbierania dzieci do/od rodziców, jak również w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 2. Odległość  pomiędzy pracownikami powinna być bezpieczna, nie tworzymy zbiorowisk.
 3. Każdy pracownik odpowiada za swoje stanowisko pracy i rzetelnie wywiązuje się            z powierzonych zadań wynikających z procedury.

 

 • 5

Zasady bezpiecznego przebywania dziecka pod opieką przedszkola.

Zadania nauczyciela

 

 1. Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. Usunięte z niej są zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 2. We wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych dzieci przebywają w oddziale zbiorczym, co związane jest z różnymi godzinami pracy poszczególnych oddziałów. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15m², w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2m², jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5m².
 3. W przypadku nieobecności wychowawcy lub w innych przypadkach wynikających z potrzeb placówki dzieci mogą być przydzielone do innej grupy, z zachowaniem zasady nieprzekraczania liczebności 25 dzieci w grupie.
 4. Zaleca się wyznaczenie dzieciom podczas zabaw i zajęć tzw. „bezpiecznego obszaru” dla dziecka z zachowaniem dystansu społecznego.
 5. Wychowawcy zobowiązani są do prowadzenia zajęć edukacyjnych dotyczących przestrzegania przez wychowanków zasad higieny, zwłaszcza w zakresie częstotliwości i sposobu prawidłowego mycia rąk.
 6. W razie konieczności eliminuje się obowiązek mycia zębów, jeśli nie będzie możliwości ich dezynfekowania.
 7. W przypadku podjęcia przez wychowawcę i rodziców wspólnej decyzji o poobiednim odpoczynku, rodzice zaopatrują dzieci w maty piankowe, poduszki i kocyki w szczelnie zamkniętym foliowym opakowaniu.
 8. Nauczyciel planuje pracę wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczną w sposób umożliwiający wychowankom spędzanie większej ilości czasu na świeżym powietrzu podczas spacerów.
 9. Wychowawcy zachowują szczególną ostrożność w czasie wyjść do ogrodu przedszkolnego – dbając o to, by wychowankowie poszczególnych grup nie stykali się ze sobą lub z zachowaniem zasady nieprzekraczania liczebności dzieci 25 dzieci jednorazowo na placu zabaw.
 10. Nauczyciel winien być wyposażony w środki ochrony osobistej, jednak nie ma obowiązku korzystania z nich.
 11. W okresie pandemii zawiesza się organizowanie uroczystości wewnątrzprzedszkolnych, zajęć otwartych dla rodziców, pikników plenerowych, wyjść poza teren budynku typu wycieczki itp.
 12. Zabawki, książki, pomoce dydaktyczne, z których skorzystają dzieci podlegają dezynfekowaniu.
 13. Nauczyciel jest zobowiązany wyjaśnić dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.
 • w przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia
 • witamy się bez podawania ręki, przytulania się, wchodzenia opiekunowi na kolana
 • dzieci po wejściu do sali idą w pierwszej kolejności myć ręce
 • unikamy dotykania oczu, nosa, ust
 • myjemy ręce po każdej zabawie, korzystaniu z toalety, przed posiłkiem
 • kasłamy, kichamy w tzw. „łokieć” lub do chusteczki, którą natychmiast wyrzucamy do kosza, po czym myjemy ręce
 • do przedszkola nie zabieramy zabawek domowych oraz innych zbędnych rzeczy
 • bawimy się zgodnie z poleceniem nauczyciela w wyznaczonych dla każdego dziecka obszarach (przy stolikach, w kącikach zabaw, wyznaczonymi zabawkami), przy zachowaniu bezpiecznej odległości
 • zgłaszamy nauczycielowi wszelkie objawy złego samopoczucia – ból głowy, brzucha
 • nie wkładamy do ust zabawek, klocków, lub innych tego typu przedmiotów
 • po skończonej zabawie, zabawkę oddajemy do dezynfekcji – wyznaczone, zamykane, plastikowe pudełko
 • podczas posiłków i pracy przy stolikach dzieci siadają na wyznaczonych, stałych miejscach ze ściankami działowymi z poliwenglanu
 • z łazienki korzystamy wg kolejności wyznaczonej przez nauczyciela z zachowaniem odpowiednich czynności higienicznych
 1. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 2. W przypadku stwierdzenia dolegliwości zdrowotnych u dziecka nauczyciel stosuje zasadę uwzględnioną w § 8 Zasady zapobiegawcze – podejrzenie wystąpienia zakażenia.
 • 6

 

Organizacja zajęć edukacyjno – opiekuńczo –  wychowawczych

 

 1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie wychowanków. Zawieszenie zajęć może dotyczyć oddziału lub całej placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
 2. Jeżeli funkcjonowanie przedszkola zostanie w całości lub w części ograniczone, zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, które zakładają przede wszystkim informowanie rodziców o dostępnych materiałach, i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 3. Nauczanie może się odbywać z zastosowaniem systemu hybrydowego, będącego połączeniem edukacji bezpośredniej i zdalnej.
 4. Praca zdalna odbywa się na podstawie opracowanego regulaminu pracy zdalnej.
 5. Nauczyciele i wychowawcy grup zobowiązani są do systematycznego informowania rodziców o zaplanowanych do realizacji założeniach dydaktyczno – wychowawczych, na grupach Facebooka, a także w każdy inny dostępny i uzgodniony z rodzicami sposób wymiany informacji, m.in. za pomocą komunikatorów lub poprzez utrzymanie stosowanych dotychczas przez nauczycieli form i metod zdalnego przesyłania materiałów i treści edukacyjnych drogą on-line.

 

 • 7

Zasady dezynfekowania pomieszczeń przedszkola i przedmiotów udostępnianych dzieciom.

Zadania personelu obsługi

 1. Dezynfekcja pomieszczeń przedszkolnych wg obowiązującego zakresu czynności – dzienny  kilkakrotny zapis w kartach dezynfekcji (szczególna  ostrożność, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 2. Zachowanie zasad mycia i dezynfekcji przedmiotów, powierzchni wg wytycznych (typu stoliki, krzesełka, zabawki, przyrządy do rysowania i pisania itp.).
 3. Wszystkie przedmioty dopuszczone do użytku dzieci podlegają czyszczeniu poprzez:

MYCIE, CZYSZCZENIE

 • Przedmiot należy dokładnie wyczyścić – powierzchnię należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem odpowiedniego detergentu – płyn do mycia naczyń, płyn do mycia podłóg,  szare mydło itp., pozwala to usunąć brud i tłuszcz oraz bakterie.
 • Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie.

DEZYNFEKCJA

Przedmioty są dezynfekowane:

 • zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci
 • środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100
 • nawilżoną płynem do dezynfekcji ściereczką
 • środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta

 

 • 7

Zasady przyjmowania towaru, przygotowywania i podawania posiłków.

Personel kuchenny

 

 

 1. Intendent i personel kuchenny zobowiązani są do używania rękawiczek jednorazowych zakładania maseczek lub przyłbic podczas sporządzania i wydawania posiłków dla dzieci. W przypadku wystąpienia wysokich temperatur, lub indywidualnych sytuacji zdrowotnych – obowiązek zakładania maseczki może zostać uchylony.
 2. Pracownicy kuchni nie mogą kontaktować się z wychowankami oraz innymi pracownikami przedszkola.
 3. Nadzór na prawidłowym i zgodnym ze szczególnymi w czasie zagrożenia epidemicznego zasadami higieny przyjmowania towaru oraz przygotowywania posiłków sprawuje intendent.
 4. Do zadań intendenta w tym zakresie należy:
 • dopuszczanie do pracy pracowników zdrowych, niewykazujących jakichkolwiek oznak choroby czy przeziębienia
 • przestrzeganie zasad przechowywania żywności przez okres dezaktywujący wirusa
 • zaopatrzenie przedszkola w bezpieczne i odpowiedniej jakości środki czystości i środki dezynfekujące, a także środki ochrony osobistej pracowników
 • nadzorowanie pracowników kuchni w zakresie przestrzegania zasad higienicznego przygotowywania posiłków
 1. Do zadań kucharki należy w szczególności:
 • uzgadnianie z intendentem jadłospisów i komponowanie „bezpiecznych” posiłków
 • pilnowanie czystości powierzchni, z którymi kontakt mają produkty żywnościowe
 • szczegółowy monitoring  dokładnego mycia talerzy, misek, kubków, sztućców oraz ich wyparzanie

 

Wdrożenie zaleceń WHO, tj.: 5 kroków bezpieczeństwa żywności:

Krok I higiena osobista i otoczenia

 

Myj ręce:

⭢     przed kontaktem z żywnością

⭢     po wyjściu z toalety

⭢     po kasłaniu, kichaniu, dmuchaniu nosa

⭢     po obróbce lub kontakcie z żywnością surową i nieprzetworzoną

⭢     po zajmowaniu się odpadami i śmieciami

⭢     po jedzeniu, piciu

Zachowaj higienę: narzędzi, desek, blatów roboczych

Krok II Separowanie żywności Właściwa separacja żywności przetworzonej i surowej zapobiegnie przeniesieniu drobnoustrojów na inną żywność:

⭢     oddzielaj surowe mięso, drób, owoce morza od innej żywności

⭢     do przygotowywania surowej żywności używaj oddzielnego sprzętu i przedmiotów, np. noży i desek do krojenia

⭢     magazynuj żywność w oddzielnych pojemnikach.

 

Krok III Poddawanie żywności obróbce cieplnej Właściwa obróbka termiczna żywności (min. 70°C) prowadzi do zabicia prawie wszystkich niebezpiecznych mikroorganizmów.

⭢     gotuj dokładnie, przede wszystkim mięso, drób, jaja   i owoce morza

⭢     żywność taką jak np. zupy doprowadzaj do wrzenia tak, aby zyskać pewność, że osiągnęła ona temperaturę 70°C

⭢     co do mięsa i drobiu, musisz mieć pewność, że soki   z wnętrza tych produktów są czyste – nie różowe

Ugotowanej żywności nie należy przechowywać                     w temperaturze pokojowej dłużej niż 2 godziny. Wskazane jest jej umieszczenie w lodówce zapewniając temperaturę poniżej 5°C. Przed podaniem powinno się podgrzać potrawy do temperatury 60°C. Zamrożonej żywności nie rozmrażać w temperaturze pokojowej, zaleca się zanurzenie produktu w ciepłej wodzie.

Wyłącznie zachowanie higieny przygotowywania żywności oraz sposoby jej przygotowania w wysokich temperaturach mogą skutecznie zapobiec przenoszeniu SARS – CoV – 2.

Krok IV Utrzymywanie żywności we właściwej temperaturze. Podczas  przechowywania  żywności                                         w temperaturze poniżej 5°C lub  powyżej 60°C, wzrost  mikroorganizmów jest wolniejszy lub nawet powstrzymany.

⭢     nie pozostawiaj ugotowanej żywności                           w temperaturze pokojowej przez okres dłuższy niż     2 godziny

⭢     wszystkie gotowane i łatwo psujące się produkty  przechowuj w lodówce (najlepiej w temperaturze poniżej 5°C)

⭢     nie przechowuj żywności zbyt długo, nawet jeśli przechowujesz ją w lodówce

⭢     nie rozmrażaj zamrożonej żywności w temperaturze pokojowej (zanurz produkt w ciepłej wodzie lub użyj urządzeń grzejnych).

Krok V Używanie bezpiecznej wody i żywności Surowe produkty, w tym woda i lód mogą być zanieczyszczone niebezpiecznymi mikroorganizmami  i substancjami chemicznymi. Toksyczne substancje mogą powstawać w uszkodzonej lub spleśniałej   żywności. Uważnie wybieraj surowe  produkty i stosuj proste metody (tj. mycie i obieranie),  które  mogą  obniżyć ryzyko zakażenia i zachorowania.

⭢     używaj bezpiecznej wody lub poddaj ją takim działaniom, aby stała się ona bezpieczna do spożycia

⭢     wybieraj tylko świeżą i zdrową żywność

⭢     wybieraj żywność, która została przygotowana tak, aby była bezpieczna, np. żywność w szczelnie zamkniętym opakowaniu, czy pasteryzowana 

 

 

 

 • 8

Zasady zapobiegawcze – podejrzenie wystąpienia zakażenia

 

Pracownik placówki oświatowej:

 

Postępowanie w przypadku, gdy do pracy przyjdzie pracownik z objawami zakażenia lub objawy wystąpią w trakcie wykonywania pracy – temperatura ciała powyżej 37,5°C, kaszel, katar, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, brak węchu i smaku

 1. Osobę podejrzaną o zakażenie koronawirusem jak najszybciej odizolować od reszty osób ograniczając kontakt.
 2. Poinformować o zagrożeniu pracowników – jest to realne zagrożenie dla zdrowia            i życia pracownika.
 3. Poinformować o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, zostaną otrzymane zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznej pracy w placówce jak również Organ prowadzący.

Dziecko pozostające pod opieką placówki:

 1. Dziecko podejrzane o zakażenie koronawirusem należy jak najszybciej odizolować od reszty osób pozostających pod opieką placówki z zachowaniem minimum 2m odległości od innych osób
 2. Należy niezwłocznie poinformować telefonicznie rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka.
 3. Rekomendowany jest własny środek transportu.
 4. Należy poinformować o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej.
 5. Zawiadomienie Wydziału Edukacji oraz Kuratorium Oświaty

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 do odwołania