16 sierpnia 2023 Magdalena Prusaczyk

Formy komunikacji Rodziców z Przedszkolem Miejskim nr 7 w Sosnowcu

                             PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

                    W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7 W SOSNOWCU

 

 • Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami na terenie przedszkola oraz ujednolicenia działań edukacyjno-wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego.
 • Kontakty rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielami przebiegają według podanego na początku roku szkolnego planu współpracy z rodzicami uwzględniającego zebrania i konsultacje.
 • Miejscem rozmów nauczyciela z rodzicami/opiekunami prawnymi o dziecku może być jedynie przedszkole.
 • Nauczyciele nie udzielają telefonicznych informacji o dzieciach.
 • Obecność rodziców/opiekunów prawnych na zebraniach organizowanych przez przedszkole potwierdzona jest ich podpisem na liście obecności.
 • Wyklucza się prowadzenie rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami prawnymi w czasie trwania zajęć.
 • Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców/opiekunów prawnych kolejno do:
 • Nauczycieli
 • Nauczycieli zajęć dodatkowych
 • Intendenta (żywienie, opłaty, umowy)
 • Wicedyrektora
 • Dyrektora
 • Organu prowadzącego przedszkole

Mając na uwadze dobrą współpracę z rodzicami Dyrektor Przedszkola lub Wicedyrektor jest dostępny codziennie w godzinach 8:30-14:30.
Jedynie, gdy sprawa, temat czy problem wymaga dłuższego, spokojnego omówienia Dyrektor, bądź Wicedyrektor prosi o wcześniejsze umówienie się.

Rodzice/prawni opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy z rodzicami.

 

 

                                      Formy komunikacji rodziców

                          z Przedszkolem Miejskim nr 7 w Sosnowcu

 

 • Tablica informacyjna
 • Droga telefoniczna
 • Strona internetowa przedszkola
 • Droga mailowa p7@sosnowiec.edu.pl
 • Bezpośredni kontakt i rozmowa z Dyrektorem, Wicedyrektorem lub nauczycielem

 

 

 

 

                                           PROCEDURA

              przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

                    w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Sosnowcu

 

W sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  obowiązuje droga służbowa

 

Skargę lub wniosek mogą wnieść:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci
 2. Nauczyciele
 3. Pracownicy administracji i obsługi

Formy skargi lub wniosku:

 1. Pisemna
 2. Ustna

Skargę można złożyć w kolejności:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni do nauczyciela.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni do dyrektora.
 3. Dyrektor w razie niemożności rozpoznania i rozstrzygnięcia skargi do organów nadrzędnych