Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna

Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna

Przedszkole Miejskie nr 7 współpracuje
z
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Sosnowcu

ul. Białostocka 17

41-219 Sosnowiec tel. (32) 263 30 34

(Wizyty są bezpłatne, można umawiać się telefonicznie)

W naszym przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i ich  rodziców.  Dzieci są diagnozowane w roku szkolnym, w celu rozpoznania ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu udzielają specjaliści i nauczyciele. Pomoc ta organizowana jest w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, a także w formie porad i konsultacji.

 

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu:

 • Pedagog specjalny/Terapeuta pedagogiczny – mgr Monika Wilk
 • Psycholog – mgr Anna Styś-Wiśniewska
 • Logopeda – mgr Angelika Wójcik

      Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu:

 

Dla dziecka przejawiającego trudności w określonej sferze rozwojowej:

 

 • nauczyciel niezwłocznie zapewnia pomoc w ramach swoich kompetencji w bieżącej pracy z dzieckiem,
 • prowadzenie zajęć na różnych poziomach, dostosowanie sposobu i tempa pracy,
 • stosowanie różnych metod pracy
 • stymulowanie rozwoju podczas realizacji programów przedszkolnych, wspieranie podczas zajęć
 • indywidualna praca z dzieckiem w miarę możliwości czasowych (godzinny poranne lub popołudniowe, poza czasem realizacji podstawy programowej)
 • przygotowywanie dodatkowych kart pracy, gier, zabaw w godzinach porannych i popołudniowych,
 • planowanie działań korygujących dla grupy dzieci słabiej wypadających w określonym obszarze rozwojowym – stymulacja tych obszarów, w zakresie których dziecko słabiej sobie radzi
 • współpraca z rodzicami, zaangażowanie rodziców w pracę z dzieckiem
 • działania wspierające rodziców (porady, konsultacje, warsztaty organizowane na terenie przedszkola).

 

Dla dziecka posiadającego opinię z poradni:

 

 • realizacja zaleceń zawartych w opinii – nauczyciel niezwłocznie zapewnia pomoc w ramach swoich kompetencji w bieżącej pracy z dzieckiem
 • prowadzenie zajęć na różnych poziomach, dostosowanie sposobu i tempa pracy,
 • stosowanie różnych metod pracy,
 • stymulowanie rozwoju podczas realizacji programów przedszkolnych, wspieranie podczas zajęć,
 • indywidualna praca z dzieckiem w miarę możliwości czasowych (godzinny poranne lub popołudniowe, poza czasem realizacji podstawy programowej),
 • przygotowywanie dodatkowych kart pracy, gier, zabaw w godzinach porannych i popołudniowych,
 • współpraca z rodzicami, zaangażowanie rodziców w pracę z dzieckiem,
 • zgłoszenie dziecka do psychologa z poradni opiekującego się przedszkolem,
 • działania wspierające rodziców (porady, konsultacje, warsztaty organizowane na terenie przedszkola).

 

Dla dziecka posiadającego orzeczenie z poradni:

 

 • realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu,
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych wymaga dodatkowych, udokumentowanych kwalifikacji,
 • o terminie i czasie trwania zajęć specjalistycznych rodzice informowani są na piśmie,
 • efekty terapii uzależnione są od: stopnia zaburzeń i dysfunkcji dziecka, jego motywacji i zaangażowania oraz współpracy z rodzicami,
 • o zakończeniu terapii decyduje specjalista w porozumieniu z dyrektorem przedszkola,
 • działania wspierające rodziców (porady, konsultacje, warsztaty organizowane na terenie przedszkola).

 

Dla dziecka uzdolnionego:

 

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie ciekawych zajęć, tworzenie kącików zainteresowań,udział w konkursach i zawodach,
 • dostarczanie wiedzy na temat zróżnicowanych form wyrażania siebie,
 • stwarzanie okazji do niekonwencjonalnego zastosowania własnych umiejętności zdolności, sytuacji wymagających twórczego myślenia,
 • pomocy dziecku w przygotowaniu i udziale w konkursach, przeglądach,
 • ustaleniu wspólnych kierunków działań.