Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Deklaracja Dostępności

Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: p7@sosnowiec.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Miejskie nr 7

ul. Wagowa 38A

41 – 215 Sosnowiec

tel.: 32 292 20 22

Data publikacji strony internetowej: 19.02.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.08.2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Spełnia wymogi WCAG 2.0.

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne

 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu.

Powody wyłączenia:

 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

 • redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-02-12.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p. Żaneta Łuczak, adres poczty elektronicznej: p7@sosnowiec.edu.pl. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 32 292 20 22 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 1. Przedszkole znajduje się w bloku mieszkalnym. Ma osobne dwa wejścia oraz ogrodzony plac zabaw.

 2. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się przy osiedlowej uliczce. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Przedszkole mieści się na parterze oraz na I piętrze. Posiada schody. W razie potrzeby można skorzystać z windy osobowej.

 3. Od strony dostaw kuchennych znajduje się wyjście, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne. Znajduje się też tam winda.

 4. W budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 5. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna.

 6. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W razie potrzeby placówka dokona wszelkich starań aby zatrudnić taka osobę.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.